DSpace Repository

Historic and cultural heritage, ethnography

Historic and cultural heritage, ethnography

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Қазақстандық ұлттық географиялық қоғамы, 2016)
  Торғай геоглифтер - егеменді Қазақстанның ең маңызыды ғылыми табысы. Қазақстандық ғылымының басты мақсаты -- әр геоглифті зерттеу үшін алдағы қадамдарды аңықтау және толық, кешенді ғылыми зерттеуді өткізу үшін қолдағы бар ...
 • Сергеева, А.М.; Әбденов, А.Ж.; Мамедов, А.М.; Сулейменова, Г.Ж.; Досмуратов, Ф.С. (Қазақстандық ұлттық географиялық қоғамы, 2016)
  Ақтөбе облысының табиғи, тарихи-мәдени мұралары: қорғау және тиімді пайдалану мәселелеріне арналады. Кітапта Ақтөбе облысының табиғи, тарихи-мәдени мұралары, оларды қорғау мен тиімді пайдалану мәселелері қарастырылған.
 • Unknown author (Kazakhstan National Geographic Society, 2016-09-10)
  The Turgai Geoglyphs are the most important discovery of independent Kazakhstan. The task of Kazakhstani science is to determine the next steps for the study of each geoglyph and systematization of available materials ...
 • Иминов, Исмаилжан; Мазбаев, Орденбек (Казахстанское национальное географическое общество, 2015)
  Книга является как бы продолжением исследования Кашгарии, начатого экспедицией великого казахского учёного-энциклопедиста, исследователя и путешественника ХIХ в. Чокана Валиханова, чьё 180-летие со дня рождения отмечает в ...
 • Иминов, Исмаилжан; Мазбаев, Орденбек (Қазақстандық ұлттық географиялық қоғамы, 2015)
  Бұл кітап күллі ағартушы әлем 2015 жылы туғанына 180 жыл толатынын атап өтетін ХІХ ғасырдың зерттеушісі, саяхатшысы, қазақтың ұлы ғалым-энциклопедияшысы Шоқан Уәлиханов бастаған Қашқарды зерттеу экспедициясының жалғасы ...
 • Iminov, Ismailzhan; Mazbayev, Ordenbek (Kazakhstan National Geographic Society, 2015)
  The book is the follow up of Kashgaria research that started with expedition of the great Kazakh scientist-encyclopaedist, researcher and traveler of the XIX century, Chokan Valikhanov, whose 180-th birth anniversary is ...
 • КНГО; Парамонов, Олег (2015-05)
  С 11 по 23 августа 2014 года Казахстанское национальное географическое общество (КНГО) осуществило экспедицию в колыбель казахского этноса – Улытау. Тысячи пройденных километров, десятки новых знакомств, знаменитое казахское ...
 • Парамонов, Олег (АлашМедиаГруп, 2014-12)
  Трейлер фильма о комплексной экспедиции КНГО в Улытау.