DSpace Repository

Recently added

Articles: Recent submissions

 • Schamiloglu, Uli (State Institution Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences, 2018)
  Research objectives and materials: This essay discusses the rise of cities in the territories of the Golden Horde. It contextualizes the information found in European travelers such as Marco Polo and William of Rubruck to ...
 • Ағабекова, Жазира (Қостанай мемлекеттік университеті, 2018-08)
 • Agabekova, Zhazira (INTERNATIONAL CENTRAL ASIA SYMPOSIUM PROCEEDINGS BOOK "Migration, Poverty and Identity”, 2018-04-17)
  Human names have a significant role in the history of humanity. However, it cannot be considered that history started from the moment when names had started being known. It is important to take into consideration mythic ...
 • Schamiloglu, Uli (Golden Horde Review, 2018)
  This essay discusses the rise of cities in the territories of the Golden Horde. It on textualizes the information found in European travelers such as Marco Polo and William of Rubruck to examine the transition from a ...
 • Байтелиева, Жанар (ҚазҰУ Хабаршысы, №1(159), 2016)
  Мақала мазмұнында үштілділік саясаты және ондағы мемлекеттік тілдің мәртебесі сөз болады. Сонымен қатар, еліміздегі үштілділік саясатының негізгі бағыттарына талдау жасалып, оны жүзеге асыру жұмыстары жөнінде мәліметтер ...
 • Baiteliyeva, Zhanar (ICT for Language Learning Conference, 8th Edition. Florence, Italy., 2015-11-12)
  Historical development of multilingualism in Kazakhstan consists of several stages. It will be discussed in the report in more detail. Moreover, the implementation of teaching several languages into the education system ...
 • Абдигапбарова (Abdigapbarova), Жанар (Zhanar) (Наука и Мир Международный научный журнал, № 7 (11), 41-45 cтр., 2014, 2014)
  В этой статье автор анализирует идейно-художественные особенности произведений известного казахского акына Шади Жангирулы, жившего в конце ХІХ-начале ХХ веков. В качестве объекта ислледования взяты произведения Шади – поэмы ...
 • Kussainova, Meiramgul; Abdigapbarova (Абдигапбарова), Zhanar (Жанар) (International Journal of Social Science and Humanity vol. 6, no. 6, pp. 437-445, 2016, 2016)
  Kazakh literature is rich for writers who wrote fiction about the famous historical figures. Each year, besides legends and folk tales which survived until nowadays a lot of fiction works are written. One of such world-famous ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Терминологиялық Хабаршы, 2014, №1 (47), 2014)
  Мақалада ғылым тілін зерттеудің кейбір аспектілері баяндалады. Ғылым тіліне қатысты негізгі ұғымдар сөз болады. Автор ғылым тілінің негізгі ұғымдары мен терминдеріне анықтама береді. Сонымен бірге қазақ тілінің ғылым тілі ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Еуразия гуманитарлық институтының Хабаршысы. Ғылым журнал, №3, 2015)
  Бұл мақалада ғылыми дискурстағы метафоралану негізінде пайда болатын когнитивтік модельдердің жай-күйі сөз болады, негізінен гуманитарлық ғылым деректері бойынша олардың тілдік көрінісі талданады, түсіндіріледі. Қазақ ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы., 2016)
  Мақалада дәйексөздің отандық тіл білімінде зерттелуі және танымдық қызметі қарастырылады. Автор дәйексөзді танымдық тұрғыдан қарастыра отырып, бірнеше топқа бөледі. Әр топтың қолданылу ерекшелігі баяндалады. Сондай-ақ, ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Абай – әлемдік феномен: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 2015)
  Бұл мақалада қазақ тіліндегі философиялық терминдерді қалыптастырудағы Абайдың өзіндік орны қарастырылады. Автордың жазуынша, Абай тұсында қазақ философиялық ұғымдарының қағазға түсіріліп, жалпы халықтың тілден терминдік ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, 2014)
  Бұл мақалада еліміз тәуелсіздік алғалы ғылым ретінде дамып отырған қазақ терминологиясының жай-жапсары туралы баяндалады. Тіл білімінің басқа салалары тәрізді терминология да қазіргі кезде қарқынды даму үстінде. Бұрын ...
 • Әлісжан, Сарқыт (2015)
  Мақалада студенттерді ғылыми мақала жазуға баулудың кейбір жолдары қарастырылады. Автор осы орайда үш мәселеге тоқталады: 1) Жазуға дейінгі дағдылар; 2) Жазу кезіндегі дағдылар; 3) Жазудан кейінгі дағдылар. Бұлар мақала ...
 • Дауренбекова, Л. (2014)
  Мақалада Американ жазушысы М.Твеннің юморлық әңгімелерін қазақ тіліне аударған Ә. Сатыбалдиевтің аудармашылық қыры, орыс тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып талданады. Аудармашы М. Твеннің жазушылық стилін сақтай отырып, ...
 • Дауренбекова, Л. (2014)
  Сыншы, кәсіби аудармашы Қалжан Нұрмаханов қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың бірқатар туындыларын тәржімалап, қазақ халқының рухани игiлiгiне айналдырып қана қоймай, екі ел арасындағы әдеби байланысты нығайта түсті.
 • Дауренбекова, Л. (2014)
  Мақалада әдеби аудармада аудармашылар жиі қолданатын амал-тәсілдерге назар аударылады. Мұндай тәсілдер аударматануда трансформациялау деп аталып жүр. Трансформациялардың түпнұсқа мәтініндегі түрлі ақпараттарды, мағлұматтарды ...
 • Дауренбекова, Л. (2013)
  Мақалада Өзбек жазушысы Ш.Рашидовтың шығармаларын қазақ тіліне аударған Ә. Сатыбалдиевтің аудармашылық шеберлігі, өзбек тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып талданады. Аудармашы түпнұсқа авторының жазушылық стилін сақтай ...
 • Дауренбекова, Л. (2015)
  Мақалада А.Чеховтың «Хамелеон» әңгімесінің аудармасындағы көркем антропологияның берілу тәсілдері, Ә. Бөкейханов аудармасы негізінде қарастырылады. Аударма барысында түпнұсқадағы адам мінез-құлқын беретін мағыналық бірліктерді ...
 • Дауренбекова, Л. (2015)
  Мақалада Т.Әлімқұловтың «Ақбоз ат» романы арқылы жазушының жазушылық кезеңі қарастырылады. Қаламгердің шығармашылық жұмысының ерекшеліктері, шеберханасының қат-қабат қиын әрі қызық сырларына назар аударылады.

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account