DSpace Repository

Browsing Articles by Issue Date

Browsing Articles by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Байтелиева, Жанар (2008)
  Бұл мақалада «жылқы» ұғымының мәдени, тарихи, этнографиялық, тілдік т.б. тұрғыдан зерттелу жайы айтылады. Осы аспектілердегі төрт түлік атауларын қарастырған әдебиеттерге шолу жасалып, ондағы зерттеу әдістері сөз болады.
 • Байтелиева, Жанар (2009)
  Мақалада түркі тілдеріндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің лексика-семантикалық мәні қарастырылады. Атап айтқанда, қазақ, қырғыз, түрік тілдерінде кездесетін жылқыға қатысты фразеологиялық тіркестердің ...
 • Құрманбай, Гүлтас Сайынқызы (Түркістан газеті, 2009-06-04)
  Таяуда Қазақстан — Британ Техникалық университетiнде “Қайым Мұхамедханов атындағы бiлiм және мәдениет орталығы “Қоғамдық қорының ұйымдастыруымен ғалым, публицист, қоғам қайраткерi Қайым Мұхамедхановтың “Тағдыр және Қарлаг” ...
 • Байтелиева, Жанар (С.Демирел ат. Университеті, 2010-04)
  Бұл мақалада имитатив теориясының қазақ тіл білімінде қолданылып жүрген терминдері туралы айтылады. Осы салада қолданылатын терминдерге сипаттама беріліп, мағыналары туралы түсінік беріледі, ғалымдардың пікірлеріне талдау ...
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада жылқы малының түр-түсіне байланысты атаулардың тарихи әдебиеттерден бастап бүгінгі күнгі әдебиеттерде қалай беріліп жатқандығы айтылады.
 • Байтелиева, Жанар («Тіл және қоғам» журналы. Астана қ. «Полиграфкомбинат» ЖШС., 2011-09)
  Мақалада қазақ тіліндегі жылқыға қатысты атаулардың пайда болуына әсер еткен уәждемелер айталады. Сонымен тілдік уәжділіктің ерекшеліктері туралы да айтылады.
 • Байтелиева, Жанар (Алматы қ. С.Демирел ат. Университеті, 2011-12)
  Мақала мазмұны қазақ және түрік тіл білімінде лингвистикалық терминдердің зерттелуін қамтиды. Екі тіл білімінің даму барысы тарихпен байланыстырыла отырып сөз болады.
 • Көпеш, Күлән Бейсенбайқызы (2013)
  Мақалада қазақ тілі сабақтарында бейнеқұралдарды пайдаланудың тиімділігі туралы айтылады. Сабақ барысында тіл үйренушілер жаңа ақпаратты тыңдау, көзбен көру арқылы қабылдайды. Бейнесюжеттегі бояу, дауыс ырғағы, музыка, ...
 • Дауренбекова, Л. (2013)
  Мақалада белгілі жазушы О.Бөкейдің «Жылымық» әңгімесінің орыс тіліне аударылуы қарастырылған. Әңгіменің қазақ тілі мен орыс тіліндегі нұсқасы қатар көрсетіле отырып, аудармадағы сәйкессіздіктер салғастырмалы тәсіл арқылы ...
 • Дауренбекова, Л. (2013)
  Мақалада Өзбек жазушысы Ш.Рашидовтың шығармаларын қазақ тіліне аударған Ә. Сатыбалдиевтің аудармашылық шеберлігі, өзбек тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып талданады. Аудармашы түпнұсқа авторының жазушылық стилін сақтай ...
 • Байтелиева, Жанар (2013-05)
  Мақалада тілді оқытудың әдіс-тәсілдері сөз болады. Соның ішінде соңғы уақытта жиі айтылып жүрген функционалды грамматиканың практикадағы қолданысы туралы айтылады.
 • Көпеш, Күлән Бейсенбайқызы (2014)
  В обучении языку и культуре важное значение имеет учебная речь преподавателя. Учебная речь преподавателя должна быть построена таким образом, чтобы вызвать у аудитории чувства, необходимые для достижения учебных целей. ...
 • Абдигапбарова (Abdigapbarova), Жанар (Zhanar) (Наука и Мир Международный научный журнал, № 7 (11), 41-45 cтр., 2014, 2014)
  В этой статье автор анализирует идейно-художественные особенности произведений известного казахского акына Шади Жангирулы, жившего в конце ХІХ-начале ХХ веков. В качестве объекта ислледования взяты произведения Шади – поэмы ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Терминологиялық Хабаршы, 2014, №1 (47), 2014)
  Мақалада ғылым тілін зерттеудің кейбір аспектілері баяндалады. Ғылым тіліне қатысты негізгі ұғымдар сөз болады. Автор ғылым тілінің негізгі ұғымдары мен терминдеріне анықтама береді. Сонымен бірге қазақ тілінің ғылым тілі ...
 • Дауренбекова, Л. (2014)
  Сыншы, кәсіби аудармашы Қалжан Нұрмаханов қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматовтың бірқатар туындыларын тәржімалап, қазақ халқының рухани игiлiгiне айналдырып қана қоймай, екі ел арасындағы әдеби байланысты нығайта түсті.
 • Дауренбекова, Л. (2014)
  Мақалада әдеби аудармада аудармашылар жиі қолданатын амал-тәсілдерге назар аударылады. Мұндай тәсілдер аударматануда трансформациялау деп аталып жүр. Трансформациялардың түпнұсқа мәтініндегі түрлі ақпараттарды, мағлұматтарды ...
 • Байтелиева, Жанар (ЕНУ хабаршысы, Л. Н. Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2014)
  Мақала мазмұны қазақ тіл біліміндегі фразеологиялық тіркестерді тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудің теориялық негіздерін қарастырады. Сонымен қатар тақырыптық-мағыналық топтарға бөлудегі әрбір ғалымның ұстанған принциптерінің ...
 • Көпеш, Күлән Бейсенбайқызы (2014)
  Қазақ тілін үйретуде қазақ тілі сабақтарының алатын орны ерекше. Мақалада сабақты оқытудың негізгі формасы ретінде қарастырған ғалымдардың еңбектеріне шолу жасай отырып, сабақтың құрылымына қойылатын талаптар мен сабақтың ...
 • Әлісжан, Сарқыт (Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, 2014)
  Бұл мақалада еліміз тәуелсіздік алғалы ғылым ретінде дамып отырған қазақ терминологиясының жай-жапсары туралы баяндалады. Тіл білімінің басқа салалары тәрізді терминология да қазіргі кезде қарқынды даму үстінде. Бұрын ...
 • Дауренбекова, Л. (2014)
  Мақалада Американ жазушысы М.Твеннің юморлық әңгімелерін қазақ тіліне аударған Ә. Сатыбалдиевтің аудармашылық қыры, орыс тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып талданады. Аудармашы М. Твеннің жазушылық стилін сақтай отырып, ...

Video Guide

Submission guideSubmission guide

Submit your materials for publication to

NU Repository Drive

Browse

My Account